منشور اخلاقی اپوکسی فام

در اپوکسی فام ما ماموریت داریم تا با تکیه بر توانمندی نیروهای متخصص و فناوری انحصاری شرکت، محصولات و خدمات ویژه ارایه کنیم،به این ترتیب با ایجاد رضایت در مشتریان جهانی بهتر را خلق خواهیم کرد. بر همین اساس شرکت اپوکسی فام خود را متعهد دانسته که  با رعایت مولفه های منشور اخلاقی شرکت به شرح ذیل، گام های موثری در جهت تحقق ماموریت خود را بردارد.