پروژه سالن بازی

این پروژه در زمینی به وسعت .... اجرا شد و به مدت ...... روز به طول انجامید. در این پروژه از ..... و ...... به عنوان متریال استفاده شد.

مشتری

اپوکسی

طراحاپوکسی فام
متریالاپوکسی
مدت زمان انجام پروژهیک ماه