کفپوش و دیوار پوش بیمارستان کنگان شامل اتاق عمل راهرو و ریکاوری و بخش

بیمارستان ها با توجه به اینکه یک محیط آلوده به انواع میکروب ها هستند تمیز و ضد عفونی آنها همیشه مورد توجه و از دغدغه کادر پزشکی بوده است.کفپوش ها و دیوار پوش های بیمارستان ها باید متناسب با قسمت های مختلف متفاوت انتخاب شود برای مثال نمی توان از کفپوش که در بخش ها استفاده می شود در اتاق عمل و یا ام ار ای هم همان را استفاده نمود.

 
مشتری بیمارستان کنگان
طراحاپوکسی فام
متریالاپوکسی
مدت زمان انجام پروژهیک ماه