پروژه کفپوشی

این پروژه در زمینی به وسعت .... اجرا شد و به مدت ...... روز به طول انجامید. در این پروژه از ..... و ...... به عنوان متریال استفاده شد.

مشتریاپوکسی
طراحاپوکسی فام
متریالاپوکسی
مدت زمان انجام پروژهیک ماه